Hospodářská úprava lesů:

Pro LHP a LHO zpracované technologií CZETAX, tedy výhradně  firmou IFER s.r.o. nebo ING-FOREST s.r.o., nabízíme CZETAX prohlížeč  zdarma na první 2 roky.

 • Kompletní zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) od parcel přes schválení až po vyřízení dotací na tvorbu LHP
 • Aktualizace platných LHP při změnách vlastnictví, výměry nebo způsobu hospodaření v lesích
 • Vyhotovení lesnických map
 • Odborné posudky v lesnictví
 • Vypočet poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí PUPFL
 • Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech
 • Audity lesních majetků – výnosové a nákladové zhodnocení lesního majetku
 • Kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (LHO):
  • Vyřešení parcelní vrstvy v součinnosti s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.
  • Provedení základního šetření s odbornými lesními hospodáři (OLH), orgány ochrany přírody, vodohospodářskými orgány a dalšími dotčenými stranami.
  • Provedení popisu porostů a reambulace starých porostních map.
  • Veškeré grafické i numerické výstupy, digitální i analogové, dle platného informačního standardu hospodářské úpravy lesů (ISHÚL) a požadavků objednatele.
  • Akceptování a zapracování vlastnických záměrů do LHO.
  • Projednání LHO s odbornými lesními hospodáři před odevzdáním díla.
  • Zajištění a dodání podkladů pro vydání Stanoviska k LHO krajským orgánem ochrany přírody a krajiny.
  • Veškeré tiskové výstupy určené §15 vyhlášky č. 84/1996 a dle smlouvy o dílo.
  • Kvalita tisku lesnických map zaručena na velkoformátové ECO solventní tiskárně MUTOCH ValueJet 1204 s inteligentní tiskovou technologií „interweaving“, tisková šíře 1 200 mm! Tisky s inkousty Eco-Solvent Ultra jsou UV stálé a vodě odolné ve venkovním prostředí.
  • Velkoformátové foliování map šíře až 1 200 mm, skládané foliované mapy pro odborné lesní hospodáře, nástěnné spojované mapy v libovolném formátu.
  • Soutisky po dodání souhlasů okolních vlastníků lesů.

Roční kapacita zpracovaných zakázek LHP a LHO: cca 30 000 ha

mapa_1
mapa_2
mapa_3
Porost_x_Ortofoto_2

Odborná správa lesů:

Správa lesů je zaměřena zejména na hospodaření vlastníka ve vlastní režii.
V rámci výkonu funkce odborného lesního hospodáře a správce lesa nabízíme tyto služby:

 • Pravidelné kontroly stavu lesa.
 • Řešení kalamitních stavů.
 • Zadávání a přebírání práce v lesích.
 • Výběr firem nebo živnostníků pro práce v lesích.
 • Využití lidí určených k veřejně prospěšným pracím pro práci v lese (u obcí a měst).
 • Zavádění pracovníků na místo určení.
 • Evidence vytěženého dříví.
 • Zajištění a kontrola prodeje dříví dle sortimentů.
 • Smluvní zadávání a evidence samovýroby palivového dříví.
 • Plánování činností na 1 rok dopředu – projekty. Projekty s předpokládanými náklady a výnosy budou předloženy vlastníkovi ke schválení na začátku roku.
 • Zhodnocení hospodaření v lesích na konci roku.
 • Průběžná kontrola prací většího rozsahu (těžby, zalesnění, ochrana kultur apod.).
 • Řízení ochrany lesa (kůrovec, bekyně, ploskohřbetka, klikoroh, ochrana kultur apod.).
 • Přeměřování zásob v lesích před těžbou.
 • Zaměřování nových holin.
 • Zpracování žádostí o dotace pro lesní hospodářství (zalesnění, MZD, výchovy do 40 let, přibližovaní koňmi, lanovky, drcení klestu aj.).
 • Komunikaci se státní správou lesů a orgány ochrany přírody.
 • Zalesňovací projekty nelesních půd v majetku vlastníka lesů.
 • Oceňování lesů v majetku vlastníka za minimální ceny.
 • Nejmodernější (datové i grafické) vedení lesní hospodářské evidence (dále jen LHE) s propojením na digitální data LHP.
 • Vyhotovení LHP s nulovými náklady pro vlastníka pokud odborná správa lesů trvá nebo dle smlouvy je zaručeno , že bude trvat min 3 roky. V tomto případě má vlastník nárok na bezplatné vyhotovování a aktualizace lesnických map, aktualizace majetkových poměrů – parcelní mapa.
 • Cena za správu se odvozuje od objemu roční těžby, objemu získaných finančních prostředků na dotacích a případně i jiných finančních prostředků z hospodaření v lesích tak, aby vlastník na správu lesů nedoplácel.

Oceňování lesů:

 • Oceňování podle cenových předpisů platných ke dni ocenění.
 • Tržní oceňování výnosovou metodou.
 • Oceňování pro účely odnětí pozemků z lesa.
 • Řešení směn lesních pozemků.
 • Kompletní služby pří dědických řízeních a restitucích týkajících se lesů.
les_7
les_8
les_9